Секретар за меѓународна соработка и соработка со други организации

СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Презиме:          ДОДЕВСКИ                                    

Татково име:    —–

Име:                  ЗОРАН

Датум и место на раѓање:

Back to top button
Skip to content