ГЛАВЕН ОДБОР НА ПАРТИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ГЛАВЕН ОДБОР

Олга Кунгуловска

Членови

1. Крстан Крстаноски;
2. ;
3. Љубе Костадиновски;
4. Ѓорѓи Јосифов;
5. Маринко Станков;
6. Гроздана Попова;
7. Алекса Стаменковски;
8. Александар Бошковиќ;
9. Митко Гацовски
10.Миле Андоновски;
11. Виолета Младеновска;
12. Ѓорѓи Липитаров;
13. Душан Ѓурковски;
14. Душко Наковски;
15. Снежана Абрамовиќ;
16. Будимир Јовановски;
17. Ацо Димитровски;
18. Добре Ефремовски;
19. Олга Кунгуловска;
20. Вангел Димков;
21. Владо Димовски;
22.Алимов Наим;
23.Димитриевски Димитар;
24.Георгиевски Илчо;
25.Стојанов Јордан;
26.Маневски Миле;
27.Георгиев Слободан;
29.Митровска Драгица,
30.Пишмановска Даница;
31.Крстевски Чедо
32.Киро Ристовски;
33.Божин Петрески;
34.Славе Кралевски;
35.Темелко Ристески;
36.Стојан Ташевски;
37.Зорица Димовска;
38.Данче Несторовска;
39.Иванка Ефремовска;
40.Милена Кондратјук;
41.Рада Дојчиновска;
42.;
43.Наваип Рамадани;
44.Никола Георгиев;
45.Добре Вељаноски;
46.Кире Иваноски;
47.Аце Трајкоски;
48.Душко Недев;
49.Загорка Кирова;
50.Јашко Илиевски;
51. Јован Велинов;
52. Борис Миовски;
53.Веселин Талевски;
54.Добре Стојановски;
55.Трајче Георгиев;
56.Милисав Стефаноски;
57. Петар Петков;
58. Војо Мишевски;
59.Марјан Зафиров,
60. Иван Бојаџиски.

Back to top button
Skip to content